By Caste + Sub Caste:
Brahmin Gaur Brides Brahmin Kanyakubj Brides Brahmin Bhumihar Brides Brahmin Deshastha Brides Brahmin Saryuparin Brides Brahmin Saraswat Brides Brahmin Gaud Saraswat (GSB) Brides Brahmin Maithil Brides Brahmin Koknastha Brides Rajput Garhwali Brides Rajput Kumaoni Brides Vannia Kula Kshatriyar Brides Kshatriya Agnikula Brides Bhavasar Kshatriya Brides Kurmi kshatriya Brides Yadava Brides Nair Vilakkithala Brides Nair Veluthedathu Brides Patel Leva Brides Patel Kadva Brides Patel Dodia Brides Catholic - Syrian Brides Catholic - Malankara Brides Catholic - Knanaya Brides Vaishnav Vanik Brides Rohilla/Tank Brides